ул. „Майстор Алекси Рилец“ 38, 1618 София
office@wecan-group.eu

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):

Векан Груп ООД, ЕИК 202275772, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Овча купел, ул.„Инж. Борислав Огойски“, 2, вх. Б, ет. 1, имейл: hr@wecan-group.eu 

Кандидатстването по обяви за работа от Векан Груп ООД се извършва посредством онлайн система, която се администрира от Векан Груп ООД. При обработване на данните от регистрацията, администратор на лични данни е същото дружество. Повече информация може да научите в хода на регистрация в системата в Политиката за защита на личните данни.

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

За целите на подбора на персонал, обработваме вашите лични данни, съдържащи се в кандидатурата ви, включително автобиографията и всички допълнителни данни и материали, предоставени в процеса на подбор. Данните включват Вашето име, контакти, образование, професионален опит и всяка друга информация, която сте решили да предоставите. 

Основание за обработване на тези лични данни е предприемането на стъпки, по ваше искане, преди сключване на договор, съгласно чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от GDPR.

Ние можем да направим проверка при вашите предишни работодатели относно вашето представяне по време на изпълнение на трудовите ви задължения, съгласно чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR. Вашата кандидатура може да бъде разгледана без значение дали сте дали съгласие за проверка при предишни работодатели, но това може да окаже влияние върху нашето решение за наемане на нов служител.

Също, можем да извършим проверка на вашата личност и активност в социалните медии, проверка в търговския регистър за участие в търговски дружества, както и да потвърдим валидността на вашата диплома. Законовото основание за обработката на тези данни е предприемането на стъпки по ваше искане преди сключването на договор, съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR.

3. Срокове за обработване/заличаване на личните данни

В случай на отказ на кандидатурата ви, личните ви данни ще бъдат заличени в срок от 6 месеца. В този период е възможно да ви потърсим за други подходящи свободни позиции. 

4. Вашите права като субект на данни

Съгласно GDPR, имате право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните ви данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Имате право на преносимост на личните ви данни (чл. 20), като да изискате личните ви данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на вас, така и на посочено от вас лице или организация.

При въпроси относно обработката на вашите лични данни или в случай че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено на посочените по-долу данни за контакт или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение, имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

5. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:

Векан Груп ООД, имейл: hr@wecan-group.eu